Đẩy mạnh giải ngân nguồn vốn đầu tư công

Thứ Ba, ngày 16 tháng 6 năm 2020 - 17:20


Xác định nguồn vốn đầu tư công có vai trò quan trọng đối với vấn đề xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội của địa phương, đồng thời là cơ sở quan trọng để thu hút các nguồn vốn đầu tư phát triển. Ngay từ đầu năm 2020, huyện Sơn Dương đã cân đối từ các nguồn vốn, để bảo đảm tiến độ giải ngân các dự án.

       

 

Trụ sở làm việc của xã Đồng Quý

 

Tính đến ngày 8/6/2020, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn toàn huyện Sơn Dương được 57 tỷ 431,6 triệu đồng, đạt trên 18% kế hoạch trong đó: Vốn tỉnh 936,7 triệu đồng, bằng 5,8%; Vốn huyện 42 tỷ 547 triệu đồng, bằng đạt 43,9%; Vốn nông thôn mới 5 tỷ 778,1 triệu đồng, đạt 9,9%; Vốn chương trình 135 được 1 tỷ 169,8 triệu đồng, đạt 8,9%.

 

Để tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư công, huyện sơn Dương đang chỉ đạo các cơ quan, ban ngành xem xét, rà soát lại kế hoạch vốn, tình hình giải ngân thực tế của các dự án do đơn vị làm chủ đầu tư để đôn đốc thực hiện. Đồng thời yêu cầu các ngành chức năng của huyện tạo điều kiện thuận lợi để thi công có khối lượng đến đâu giải ngân vốn đến đó, đề nghị các đơn vị thi công báo cáo ngay những vướng mắc để có giải pháp khắc phục, không làm chậm tiến độ thi công gây ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân nguồn vốn của huyện trong năm 2020.

 

Thanh Nguyên