Sơn Dương giải thể 33 chi bộ cơ quan xã, thị trấn

Thứ Năm, ngày 20 tháng 6 năm 2019 - 15:37


Trong tháng 5/2019, Ban Thường vụ Huyện ủy Sơn Dương đã chỉ đạo Đảng ủy các xã, thị trấn Quyết định giải thể 33 chi bộ cơ quan xã, thị trấn.

 

Lãnh đạo UBND xã Trung Yên kiểm tra tình hình phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn xã

 

Căn cứ vào thực tế số lượng đảng viên ở các chi bộ trực thuộc, Đảng ủy cơ sở thực hiện việc chuyển sinh hoạt Đảng cho đảng viên của chi bộ cơ quan xã về các chi bộ thôn phù hợp, đảm bảo đúng quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng, đảm bảo ổn định về tổ chức và tăng cường, nâng cao năng lực lãnh đạo, hiệu quả hoạt động của chi bộ. Giải thể chi bộ cơ quan xã, thị trấn nhằm đưa đảng viên về sinh hoạt tại chi bộ khu dân cư, tăng cường quan hệ giữa đảng viên và nhân dân, phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong việc góp ý tham gia xây dựng Đảng, chính quyền ở cơ sở trong sạch, vững mạnh. Như vậy, hiện nay, Đảng bộ huyện Sơn Dương có 59 chi, đảng bộ cơ sở, 607 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở với 9.522 đảng viên.

PV