Phát huy vai trò của MTTQ ở Sơn Dương

Thứ Bảy, ngày 20 tháng 7 năm 2019 - 16:49


Trong giai đoạn hiện nay, vai trò, vị trí, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong hệ thống chính trị ngày càng được đề cao, phạm vi hoạt động ngày càng mở rộng, phong phú. Tích cực đổi mới, sáng tạo trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Sơn Dương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện phong trào thi đua yêu nước, đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống. Đồng thời, từng bước khẳng định vai trò đoàn kết, tập hợp nhân dân trong giai đoạn mới. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

 

Lãnh đạo Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, huyện dự hội nghị tiếp xúc cử tri xã Đông Thọ

 

Cùng với việc thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thị trấn Sơn Dương đã phát huy tinh thần sáng tạo trong tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Đặc biệt là việc phát huy dân chủ trong triển khai lấy ý kiến nhân dân tham gia đóng góp vào các dự án Luật, dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội MTTQ các cấp, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Qua đó, góp phần thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là các chương trình phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; thực hiện cuộc vận động toàn dân tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh. 


Theo ông Hoàng Đại Phong, Chủ tịch MTTQ Việt Nam huyện Sơn Dương: Trong nhiệm kỳ vừa qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp huyện Sơn Dương đã chú trọng đến việc kiện toàn, củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. Hàng năm, MTTQ các cấp tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng nhằm nâng cao chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận. Phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức 5 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho gần 700 lượt cán bộ cơ sở. Thông qua công tác đào tạo bồi dưỡng, chất lượng đội ngũ cán bộ MTTQ tiếp tục được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác mặt trận trong tình hình mới. 5 năm qua, MTTQ huyện Sơn Dương luôn được công nhận đơn vị xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua. Phát huy kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, MTTQ huyện Sơn Dương tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp để xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; phát huy dân chủ, đẩy mạnh giám sát và phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

 

Người dân xã Ninh Lai tham gia ý kiến về phát triển kinh tế, xã hội 

 

Với tinh thần “Đoàn kết, dân chủ, đồng thuận, đổi mới” MTTQ các cấp huyện Sơn Dương đã và đang nỗ lực triển khai thực hiện các chương trình hành động cũng như mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội MTTQ các cấp đề ra trong nhiệm kỳ mới 2019-2024, góp phần xây dựng Sơn Dương trở thành huyện phát triển khá của tỉnh.

 

Đức Minh

 

Xem tin theo ngày:   / /