Danh mục vùng hạn chế, vùng phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh

Thứ Năm, ngày 22 tháng 8 năm 2019 - 09:57


UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định phê duyệt Danh mục vùng hạn chế, vùng phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất: là các khu vực đã từng xảy ra sụt, lún đất, biến dạng địa hình; Khu vực có bãi chôn lấp chất thải rắn tập trung theo quy định của pháp luật về quy hoạch, xây dựng và bảo vệ môi trường; Khu vực có giếng khai thác nước dưới đất bị ô nhiễm, gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người và sinh vật mà chưa có công nghệ để xử lý để bảo đảm đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống, sinh hoạt; Khu vực có nghĩa trang tập trung hoặc các khu vực có nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước dưới đất khác do UBND tỉnh quy định.

 

Huyện Sơn Dương có diện tích khoanh định vùng hạn chế khai thác hơn 629 ha thuộc địa bàn 33 xã, thị trấn. Vùng phải đăng ký khai thác nước dưới đất: là các khu vực được phép khai thác nước dưới đất, nhưng phải đăng ký theo quy định của pháp luật và thuộc một trong số các khu vực sau: Khu vực có mực nước dưới đất có nguy cơ bị hạ thấp hơn mực nước hạ thấp cho phép; Khu vực có mực nước dưới đất bị suy giảm ba năm liên tục và có nguy cơ hạ thấp hơn mực nước hạ thấp cho phép; Khu vực có nguy cơ sụt lún đất, biến dạng công trình do khai thác nước dưới đất gây ra; Khu vực đô thị, khu dân cư nông thôn nằm trong vùng có đá vôi hoặc nằm trong vùng có cấu trúc nền đất yếu; Khu vực đã bị ô nhiễm hoặc gia tăng ô nhiễm do khai thác nước gây ra; Khu vực nằm trong phạm vi khoảng cách nhỏ hơn 01km tới các bãi rác tập trung, bãi chôn lấp chất thải, nghĩa trang và các nguồn thải nguy hại khác và khu vực đã có hệ thống cấp nước tập trung, bảo đảm cung cấp nước ổn định cả về số lượng và chất lượng. Huyện Sơn Dương có diện tích khoanh định vùng phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên 1.273 ha thuộc địa bàn các xã: Phúc Ứng, Tân Trào, Hợp Hòa, Thiện Kế, Hợp Thành, Tú Thịnh và thị trấn Sơn Dương.


PV