Tập huấn Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

Thứ Tư, ngày 30 tháng 10 năm 2019 - 17:16


Ngày 30/10, tại xã Hợp Thành, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn cho cán bộ xã, thôn của xã Hợp Thành.

 

Trong thời gian 1 ngày, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh giới thiệu Chương trình “Mở rộng Quy mô vệ sinh và Nước sạch nông thôn dựa trên kết quả”; Thực trạng sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh và rửa tay với xà phòng; Giới thiệu các hoạt động trong vệ sinh nông thôn; hướng dẫn cách thức tổ chức hội nghị triển khai về chương trình vệ sinh cấp xã; lập kế hoạch và thực hiện hợp phần vệ sinh nông thôn. Thông qua hội nghị tập huấn, các cán bộ xã, thôn của xã Hợp Thành nắm được những kiến thức về truyền thông thay đổi hành vi và hướng dẫn lập kế hoạch Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả”; Các kiến thức, kỹ năng điều hành, tổ chức hội nghị triển khai về chương trình vệ sinh cấp xã …từ đó tuyên truyền tới người dân nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, tăng cường tỷ lệ tiếp cận bền vững với nước sạch và vệ sinh đạt tiêu chuẩn tại khu vực nông thôn, góp phần thực hiện tiêu chí về môi trường nông thôn trong xây dựng nông thôn mới.

PV