Sơn Dương nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn

Thứ Ba, ngày 5 tháng 11 năm 2019 - 16:09


Hiện nay, trên địa bàn huyện Sơn Dương có 526 tổ TK&VV đang hoạt động với tổng dư nợ ủy thác trên 549 tỷ đồng với trên 17 nghìn 280 khách hàng, chiếm tỷ trọng 99,6% tổng dư nợ, tăng trên 40 tỷ đồng so với đầu năm 2019.

   

    

 

Trong đó, dư nợ ủy thác qua Hội nông dân là 137 tỷ đồng, dư nợ ủy thác qua Hội Liên hiệp phụ nữ 153 tỷ đồng, dư nợ ủy thác qua Hội Cựu chiến binh 134 tỷ đồng, dư nợ ủy thác qua Đoàn thanh niên 102 tỷ đồng. Để nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ TK&VV, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Sơn Dương luôn phối hợp với chính quyền địa phương, hội, đoàn thể các cấp thường xuyên rà soát, đánh giá, xếp loại để có kế hoạch củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ TK&VV, góp phần giải ngân kịp thời các chương trình tín dụng chính sách đã hỗ trợ vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn. Các tổ TK&VV còn thực hiện tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn, tạo điều kiện cho các hộ vay vốn biết cách làm ăn, thực hiện việc trả nợ đúng kỳ hạn, tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ hội, tổ trưởng tổ TK&VV để nâng cao vai trò, trách nhiệm trong việc nhận ủy thác, thực hiện nhiệm vụ trong hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn huyện.

PV