HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ >> Mặt trận tổ quốc huyện >> Thường trực Mặt trận tổ quốc
Thường trực Mặt trận tổ quốc

  DANH SÁCH CÁN BỘ UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC HUYỆN

 

1- Đồng chí: Hoàng Đại Phong - Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Chủ tịch UBMTTQ huyện.