SƠN DƯƠNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 33 TRẠM TRUYỀN THANH CƠ SỞ