SƠN DƯƠNG TĂNG CƯỜNG KIỂM TRA Y TẾ PHÒNG CHỐNG, DỊCH COVID-19 TẠI 11 CHỐT KIỂM TRACÁC VIDEO KHÁC