Khuyến cáo cách phòng chống dịch Covid-19 khi đi các phương tiện giao thông