Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19 (ngày 30.3)