Tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 (ngày 31/3/2020)