Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19 (15h00' ngày 01-04-2020)