Tuyên truyền dịch phòng, chống Covid-19 (ngày 3-4)