Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19 (15h ngày 03-4)