Thông báo của Bưu điện Việt Nam V/v chi trả lương hưu tháng 4, 5/2020