Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19 (ngày 09/4/2020)