Tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 (ngày 12/4/2020)