Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19 (ngày 15/4/2020)