Tuyên truyền phòng chông dịch Covit-19 (ngày 18/4/2020)