4. Sự cần thiết phải quan tâm đến sức khỏe tiền hôn nhân