09-Các nhà máy ethanol nhiên liệu đã đáp ứng được nhu cầu của thị trường