Tuyen truyen Phong chong dich Covid19 (ngay 5-2-2021)