Tuyên truyền phòng chống dịch covid-19 ngày 6/2/2021