Tuyên truyền phòng chống dịch covid-19 (ngày 7/2/2021)