Tuyên truyền phòng chống dịch covid-19 (ngày 08/2/2021)