Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19 (ngày 24/4/2020)