Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19 (ngày 27/4/2020)