Sơn Dương phấn đấu đến năm 2020 không còn hộ chính sách nghèo

Thứ Bảy, ngày 10 tháng 8 năm 2019 - 09:25


Trong những năm qua, Sơn Dương luôn là địa phương thực hiện đúng, đủ, chu đáo, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công; tập trung giải quyết những tồn đọng về xác nhận, công nhận người tham gia hoạt động kháng chiến.

 Năm 2019, huyện Sơn Dương được Ngân sách Trung ương hỗ trợ 200 triệu đồng để xây dựng mới nhà bia ghi tên liệt sĩ xã Thượng Ấm. Thực hiện chính sách giảm nghèo đối với hộ gia đình chính sách người có công với cách mạng, huyện còn 9 hộ gia đình chính sách nghèo ở 7 xã. Để đảm bảo mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 trên địa bàn huyện không có hộ chính sách, người có công nghèo và 100% hộ gia đình chính sách, người có công với cách mạng có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của dân cư nơi cư trú, UBND huyện Sơn Dương chỉ đạo tăng cường hỗ trợ hộ nghèo thuộc diện chính sách, người có công thoát nghèo bằng hình thức; vận động các tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân cùng chung tay giúp đỡ hộ gia đình chính sách, người có công nghèo để các hộ phát triển sản xuất, tìm kiếm việc làm, nâng cao thu nhập. Năm 2019, đối với các xã, thị trấn trên địa bàn huyện không phát sinh thêm hộ chính sách, người có công nghèo.

PV