UBND huyện ban hành Phương án bố trí cán bộ, công chức xã, thị trấn

Thứ Tư, ngày 27 tháng 11 năm 2019 - 15:40


UBND huyện Sơn Dương đã ban hành Phương án bố trí cán bộ, công chức xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

 

Công chức xã Minh Thanh làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả " Một cửa"

 

Toàn huyện có 33 xã, thị trấn được phân loại: Cấp xã loại 1 có 3 xã, thị trấn, bao gồm 2 đơn vị là xã Đại Phú, Đông Thọ được bố trí 23 người/đơn vị, thị trấn Sơn Dương được bố trí 22 người. Xã loại 2 có 25 xã, bao gồm 23 xã được bố trí 21 người/đơn vị, 2 xã Sơn Nam, Thiện Kế được bố trí 20 người/đơn vị. Xã loại 3 có 5 xã, bao gồm 4 xã được bố trí 19 người/đơn vị, 1 xã Đồng Quý được bố trí 18 người/đơn vị. Tổng số cán bộ, công chức cấp xã được bố trí là 684 người. Đối với 32/33 xã, thị trấn huyện Sơn Dương đã bố trí tổng số cán bộ, công chức và số lượng từng chức danh cán bộ, công chức đảm bảo theo quy định. Đối với xã Thanh Phát và Sầm Dương sau khi sáp nhập, huyện sẽ tiếp tục rà soát, sắp xếp số lượng theo chức danh còn thiếu.

 

Việc bố trí cán bộ, công chức xã, thị trấn trên địa bàn huyện nhằm mục đích bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức cấp xã đảm bảo đúng số lượng, đúng cơ cấu, tiêu chuẩn theo quy định, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ở cơ sở, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở địa phương.

PV

Xem tin theo ngày:   / /