KHỞI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ BIA TRUYỀN THỐNG ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG