Tuyên truyền phòng chống dịch covid-19 (ngày 04-4-2020)