Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19 (ngày 06-04)