Tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 (ngày 08/4/2020)